03

 

Thứ Bảy. Lễ Thánh Thomas.

Ep 2,19-22; Ga 20,24-29

04

+

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

Ed 2,2-5; 2Cr 12,7-10; Mc 6,1-6.

05

 

Thứ Hai. Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a

St 28,10-22a; Mt 9,18-26

06

 

Thứ Ba. Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti.

Hr 32,23-33; Mt 9,32-38

09

 

Thứ Sáu. Thánh Augustinô Zhao Rong, Linh mục và các bạn tử đạo tại Trung Hoa

St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23

11

+

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.  

Am 7,12-15; Ep 1,3-14; Mc 6,7-13.

15

 

Thứ Năm. Thánh Bô-na-ven-tu-ra

 Xh 3,13-20; Mt 11,28-30.

16

 

Thứ Sáu. Đức Mẹ núi Ca-mê-lô

Xh 11,10-12,14; Mt 12,1-8

18

+

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.

Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34.

22

 

Thứ Năm.  THÁNH MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA, lễ kính

2 Cr 5,14-17; Ga 20,1-2.11-18

25

 

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

2 V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15

26

 

Thứ Hai. Thánh Gio-a-kim và thánh An-na

Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35.

29

 

Thứ Năm. Thánh nữ Mác-ta

1 Ga 4,7-16; Ga 11,19-27

31

 

Thứ Bảy. Thánh I-nha-xi-ô Loyola.

Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12.