Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

01

 

Thứ Ba.  TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN

St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34.

02

 

Thứ Tư . ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ.

Ml 3,1-4; Lc 2,22-40 (

05

 

Thứ Bảy. Thánh A-ga-ta, Trinh nữ, Tử đạo

Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

06

+

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

 Is 6,1-2a.3-8; 1 Cr 15,1-11; Lc 5,1-11.

10

 

Thứ Năm. Thánh Scholastica.

1 V 11,4-13; Mc 7,24-30.

11

 

Thứ Sáu. Đức Mẹ Lộ Đức.

1 V 11,29-32;12,19; Mc 7,31-37.

13

+

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

Gr 17,5-8; 1 Cr 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26.

14

 

Thứ Hai. Thánh Cyrillo và Methodius.

Quan thầy của Âu Châu

Gc 1,1-11; Mc 8,11-13.

15

 

Thứ Ba. Thánh Valentin

Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.

17

 

Thứ Năm. Bảy thánh lập dòng

Gc 2,1-9; Mc 8,27-33.

20

+

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

 1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1 Cr 15,45-49; Lc 6,27-38

22

 

Thứ Ba. LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊ-RÔ,

 1 Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.

23

 

Thứ Tư.  Thánh Pô-li-ca-pô, Giám muc tử đạo

Gc 4,13-17; Mc 9,38-40.

27

+

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN

Hc 27,4-7; 1 Cr 15,54-58; Lc 6,39-45.