01

 

Thứ Ba.  TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN

St 1,14-18; Pl 4,4-8; Mt 6,25-34.

02

 

Thứ Tư . ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THỜ.

Ml 3,1-4; Lc 2,22-40 (

05

 

Thứ Bảy. Thánh A-ga-ta, Trinh nữ, Tử đạo

Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

06

+

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

 Is 6,1-2a.3-8; 1 Cr 15,1-11; Lc 5,1-11.

10

 

Thứ Năm. Thánh Scholastica.

1 V 11,4-13; Mc 7,24-30.

11

 

Thứ Sáu. Đức Mẹ Lộ Đức.

1 V 11,29-32;12,19; Mc 7,31-37.

13

+

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

Gr 17,5-8; 1 Cr 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26.

14

 

Thứ Hai. Thánh Cyrillo và Methodius.

Quan thầy của Âu Châu

Gc 1,1-11; Mc 8,11-13.

15

 

Thứ Ba. Thánh Valentin

Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.

17

 

Thứ Năm. Bảy thánh lập dòng

Gc 2,1-9; Mc 8,27-33.

20

+

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

 1 Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1 Cr 15,45-49; Lc 6,27-38

22

 

Thứ Ba. LỄ LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊ-RÔ,

 1 Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.

23

 

Thứ Tư.  Thánh Pô-li-ca-pô, Giám muc tử đạo

Gc 4,13-17; Mc 9,38-40.

27

+

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN

Hc 27,4-7; 1 Cr 15,54-58; Lc 6,39-45.