Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

03

 

Thứ Ba. THÁNH PHILÍPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ

1 Cr 15,1-8; Ga 14,6-14..

08

+

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30.

Hôm nay Hội Thánh cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi linh mục và tu sỹ. Chúa Nhật Chúa chăn chiên nhân từ.

10

 

Thứ Ba. Thánh Gio-an Avila

Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.

12

 

Thứ Năm.  Thánh Nereus, Achilleus và Pankratius tử đạo

Cv 13,13-25; Ga 13,16-20..

13

 

Thứ Sáu. Kính   Đức Mẹ Fa-ti-ma

Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14-23,56

15

+

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35

16

 

Thứ Hai. Thánh Johannes Nemopuk

Cv 14,5-18; Ga 14,21-26

18

 

Thứ Tư. Thánh Gio-an I, Giáo hoàng 

Cv 15,1-6; Ga 15,1-8

20

 

Thứ Sáu.  Thánh Bê-na-đi-nô Xi-ê-na

Cv 15,22-31; Ga 15,12-17

21

 

Thứ Bảy. Thánh Hermann Josef

Cv 16,1-10; Ga 15,18-21

22

+

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29

26

 

Thứ Năm.  Chúa Lên Trời .

Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Lc 24,46-53

29

+

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH

Cv 7,55-60; Kh 22,12-14.16-17.20; Ga 17,20-26

31

 

Thứ Ba. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABÉT

 Rm 12,9-16b; Lc 1,39-56