03

 

Thứ Ba. THÁNH PHILÍPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ

1 Cr 15,1-8; Ga 14,6-14..

08

+

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30.

Hôm nay Hội Thánh cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi linh mục và tu sỹ. Chúa Nhật Chúa chăn chiên nhân từ.

10

 

Thứ Ba. Thánh Gio-an Avila

Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.

12

 

Thứ Năm.  Thánh Nereus, Achilleus và Pankratius tử đạo

Cv 13,13-25; Ga 13,16-20..

13

 

Thứ Sáu. Kính   Đức Mẹ Fa-ti-ma

Is 50,4-7; Pl 2,6-11; Lc 22,14-23,56

15

+

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35

16

 

Thứ Hai. Thánh Johannes Nemopuk

Cv 14,5-18; Ga 14,21-26

18

 

Thứ Tư. Thánh Gio-an I, Giáo hoàng 

Cv 15,1-6; Ga 15,1-8

20

 

Thứ Sáu.  Thánh Bê-na-đi-nô Xi-ê-na

Cv 15,22-31; Ga 15,12-17

21

 

Thứ Bảy. Thánh Hermann Josef

Cv 16,1-10; Ga 15,18-21

22

+

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29

26

 

Thứ Năm.  Chúa Lên Trời .

Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Lc 24,46-53

29

+

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH

Cv 7,55-60; Kh 22,12-14.16-17.20; Ga 17,20-26

31

 

Thứ Ba. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABÉT

 Rm 12,9-16b; Lc 1,39-56