03   

+    

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20.

06

 

Thứ Tư. Thánh Maria Goretti   

1 Cor 6,13-30; Gn 12, 24-26

10

+

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN

Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37

11

 

Thứ Hai. Thánh Bê-nê-đíc-tô, Bổn Mạng Châu Âu.

Is 1,10-17; Mt 10,34-11,1.

13

 

Thứ Tư. Thánh Heinrich và Kunigunde

Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27

15

 

Thứ Sáu.  Thánh Bô-na-ven-tu-ra

Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8

16

 

Thứ Bảy. Đức Mẹ núi Ca-mê-lô.

Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.

17

+

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

 St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42

22

 

Thứ Sáu. THÁNH MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA, lễ kính

2 Cr 5,14-17; Ga 20,1-2.11-18

23

 

Thứ Bảy. Thánh Bi-git-ta Thụy Điển. Bổn Mạng Châu Âu

Gr 7,1-11; Mt 13,24-30

24

 

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13.

25

 

Thứ Hai. THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ

2 Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

26

 

Thứ Ba. Thánh Gio-a-kim và thánh An-na

Gr 14,17-22; Mt 13,36-43.

29

 

Thứ Sáu. Thánh nữ Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô

1 Ga 4,7-16; Ga 11,19-27

31

+

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

Gv 1,2;2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21