Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu

Xin Chúa nhìn dung mạo của Chúa Kitô và vì tình yêu đối với Người,

Đấng vốn là Linh Mục Thượng Tế vĩnh viễn.

Xin Chúa thương xót các linh mục của Chúa.

Lạy Thiên Chúa hết lòng xót thương, Xin Chúa nhớ đến các ngài chỉ là những con người yếu đuối và mỏng dòn.

Xin khơi động trong các ngài ơn kêu gọi của các ngài, một ơn vốn hiện diện nơi các ngài nhờ việc đặt tay của giám mục.

Xin Chúa giữ các ngài thật gần với Chúa kẻo kẻ thù thắng lướt các ngài,

để các ngài không bao giờ làm bất cứ điều gì bất xứng với ơn gọi cao cả của các ngài, dù là vi phạm nhỏ nhoi nhất.

Lạy Chúa Giêsu, con cầu xin Chúa cho các linh mục trung thành và sốt sắng của Chúa

Cho các linh mục bất trung và tẻ lạnh của Chúa.

Cho các linh mục của Chúa đang lao nhọc tại quê hương hay ở ngoại quốc tại các xứ truyền giáo xa xôi.

Cho các linh mục của Chúa đang bị cám dỗ.

Cho các linh mục của Chúa đang cô đơn hiu quạnh.

Cho các linh mục trẻ của Chúa. Cho các linh mục già của Chúa.

Cho các linh mục ốm đau của Chúa. Cho các linh mục đang hấp hối của Chúa.

Cho linh hồn các linh mục của Chúa đang ở trong luyện ngục.

Nhưng trên hết, con xin phó thác cho Chúa các linh mục thân thiết nhất của con.

Linh mục đã rửa tội cho con, linh mục đã giải tội cho con,

linh mục con từng giúp lễ cho và từng cho con rước Mình và Máu Thánh Chúa.

Linh mục đã dạy dỗ và huấn giáo con.

Hoặc đã giúp đỡ và khuyến khích con, mọi linh mục con mang ơn cách này hay cách khác,

Nhất là Cha, Linh Mục Thượng Phẩm. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giữ các ngài gần trái tim Chúa, và chúc phúc cho các ngài cách tràn đầy ở đời này cũng như đời đời mai sau. Amen

 (Giám mục Robert C. Morlino)