Cầu cho việc bãi bỏ án tử hình.

Chúng ta hãy cầu nguyện, để án tử hình, vốn vi phạm quyền bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người, sẽ bị bãi bỏ trong luật pháp của mọi quốc gia trên thế giới.