01

 

THỨ Năm. Thánh Alphonso Maria Liguori

Xuất Hành 40,16-21.34-38. Mátthêu 13,47-52.

04

+

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.

Giảng Viên 1,2;2,21-23; Côlôsê 3,1-5.9-11. Luca 12,13-21...

06

 

THỨ BA. CHÚA HIỂN DUNG

Phêrô 1,16-19. Luca 9,28b-36.

08

 

Thứ Năm. Thánh Đa Minh.

Dân Số 20,1-13. Mátthêu 16,13-23..

09

 

Thứ sáu. THÁNH TÊRÊSA BÊNÊĐICTA THÁNH GIÁ (EDITH STEIN), NỮ TU, TỬ ĐẠO [1942], BỔN MẠNG CÁC NƯỚC ÂU CHÂU.

Esther 4,17k-m.r-t. Gioan 4,19-24.

10

 

Thứ Bảy. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TỀ,  

2 Côrintô 9,6-10. Gioan 12,24-26...

11

 

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

Khôn Ngoan 18,6-9 ; Do Thái 11,1-2.8-19. Luca 12, 32-48..

14

 

Thứ tư. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, tử đạo [1941].

Đệ Nhị Luật 34,1-12. Mátthêu 18,15-20..

15

+

Thứ Năm. Lễ Trọng ĐỨC MẸ LÊN TRỜI.

Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; 1Côrintô 15,20-27a. Luca 1,39-56.

18

+

CHÚA NHẬT XX THƯƠNG NIÊN

Giêrêmia 38,4-6.8-10; Do Thái 12,1-4. Luca 12,49-53..

22

 

THỨ NĂM. Maria Trinh Nữ Vương

Isaia 9,1-6. Luca 1, 26-38..

24

 

Thứ bảy. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ,TÔNG ĐỒ.

Khải Huyền 21,9b- 14. Gioan 1,45-51.

25

+

CHÚA NHẬT XXI THƯƠNG NIÊN

Isaia 66,18-21; Do Thái 12,5-7.11-13. Luca 13,22-30..

27

 

Thứ Ba. Thánh Monika

1 Thessalônica 2,1-8. Mátthêu 23,23-26.

28

 

Thứ Tư. Thánh Augustino

1 Thessalônica 2,9-13. Mátthêu 23,27-32

29

 

Thứ năm. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết

Giêrêmia 1,4.17-19. Marcô 6,17-29