Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

02

+

CHÚA NHẬT XIII THƯƠNG NIÊN

2 V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42

03

 

Thứ Hai. Thánh Thomas Tông Đồ

Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.

06

 

Thứ Năm. Thánh Maria Goretti

St 22,1-19; Mt 9,1-8.

09

+

CHÚA NHẬT XIV THƯƠNG NIÊN

Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30

11

 

Thứ Ba. Thánh Benedikt. Bổn Mạng Âu Châu

St 32,23-33; Mt 9,32-38

13

 

Thứ Năm. Thánh Heinrich và thánh Kunigunde

St 44,18-21.23b-29;45,1-5; Mt 10,7-15

15

 

Thứ Bảy. Thánh Bonaventura.  

St 49,29-32;50,15-26a; Mt 10,24-33.

16

+

CHÚA NHẬT XV THƯƠNG NIÊN

Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23

22

 

Thứ Bảy. Thánh Maria Magdalena

2 Cr 5,14-17; Ga 20,1-2.11-18

23

+

CHÚA NHẬT XVI THƯƠNG NIÊN

Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43.

25

 

Thứ Ba. Thánh Giacôbê Tông Đồ

2 Cr 4,7-15; Mt 20,20-28

26

 

Thứ Tư. Thánh Gioakim và Anna.

Xh 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9

29

 

Thứ Bảy. Thánh Marta, Maria và Lazaro

1 Ga 4,7-16; Ga 11,19-27

30

+

CHÚA NHẬT XVII THƯƠNG NIÊN

1 V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52

31

 

Thứ Hai. Thánh Ignatio Loyola

Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35