02

+

CHÚA NHẬT XIII THƯƠNG NIÊN

2 V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42

03

 

Thứ Hai. Thánh Thomas Tông Đồ

Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.

06

 

Thứ Năm. Thánh Maria Goretti

St 22,1-19; Mt 9,1-8.

09

+

CHÚA NHẬT XIV THƯƠNG NIÊN

Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30

11

 

Thứ Ba. Thánh Benedikt. Bổn Mạng Âu Châu

St 32,23-33; Mt 9,32-38

13

 

Thứ Năm. Thánh Heinrich và thánh Kunigunde

St 44,18-21.23b-29;45,1-5; Mt 10,7-15

15

 

Thứ Bảy. Thánh Bonaventura.  

St 49,29-32;50,15-26a; Mt 10,24-33.

16

+

CHÚA NHẬT XV THƯƠNG NIÊN

Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23

22

 

Thứ Bảy. Thánh Maria Magdalena

2 Cr 5,14-17; Ga 20,1-2.11-18

23

+

CHÚA NHẬT XVI THƯƠNG NIÊN

Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43.

25

 

Thứ Ba. Thánh Giacôbê Tông Đồ

2 Cr 4,7-15; Mt 20,20-28

26

 

Thứ Tư. Thánh Gioakim và Anna.

Xh 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9

29

 

Thứ Bảy. Thánh Marta, Maria và Lazaro

1 Ga 4,7-16; Ga 11,19-27

30

+

CHÚA NHẬT XVII THƯƠNG NIÊN

1 V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52

31

 

Thứ Hai. Thánh Ignatio Loyola

Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35