Thư Mục Vụ

Thư Mục Vụ 03.2043 PDF

Thư Mục Vụ 02.2024 PDF

Thư Mục Vụ 01.2024 PDF

Thư Mục Vụ 12.2023 PDF

Thư Mục Vụ 11.2023 PDF

Thư Mục Vụ 10.2023 PDF

Thư Mục Vụ 09.2023 PDF

Thư Mục Vụ 08.2023 PDF

Thư Mục Vụ 07.2023 PDF

Thư Mục Vụ 05.2023 PDF

Thư Mục Vụ 04.2023 PDF

Thư Mục Vụ 03.2023 PDF

Thư Mục Vụ 02.2023 PDF

Thư Mục Vụ 01.2023 PDF

Thư Mục Vụ 12.2022 PDF

Thư Mục Vụ 11.2022 PDF

Thư Mục Vụ 10.2022 PDF

Thư Mục Vụ 09.2022 PDF

Thư Mục Vụ 07.2022 PDF

Thư Mục Vụ 06.2022 PDF

Thư Mục Vụ 05.2022 PDF

Thư Mục Vụ 04.2022 PDF

Thư Mục Vụ 03.2022 PDF

Thư Mục Vụ 02.2022 PDF

Thư Mục Vụ 01.2022 PDF

Thư Mục Vụ 12.2021 PDF

Thư Mục Vụ 11.2021 PDF

Thư Mục Vụ 10.2021 PDF

Thư Mục Vụ 09.2021 PDF

Thư Mục Vụ 07.2021 PDF

Thư Mục Vụ 06.2021 PDF

Thư Mục Vụ 05.2021 PDF

Thư Mục Vụ 04.2021 PDF

Thư Mục Vụ 03.2021 PDF

Thư Mục Vụ 02.2021 PDF

Thư Mục Vụ 12.2020 PDF

Thư Mục Vụ 11.2020 PDF

Thư Mục Vụ 10.2020 PDF

Thư Mục Vụ 09.2020 PDF

Thư Mục Vụ 08.2020 PDF

Thư Mục Vụ 07.2020 PDF

Thư Mục Vụ 06.2020 PDF

Thư Mục Vụ 05.2020 PDF

Thư Mục Vụ 04.2020 PDF

Thư Mục Vụ 03.2020 PDF

Thư Mục Vụ 02.2020 PDF

Thư Mục Vụ 01.2020 PDF

Thư Mục Vụ 12.2019 PDF

Thư Mục Vụ 11.2019 PDF

Thư Mục Vụ 10.2019 PDF

Thư Mục Vụ 09.2019 PDF

Thư Mục Vụ 08.2019 PDF

Thư Mục Vụ 07.2019 PDF

Thư Mục Vụ 06.2019 PDF

Thư Mục Vụ 05.2019 PDF

Thư Mục Vụ 04.2019 PDF

Thư Mục Vụ 03.2019 PDF

Thư Mục Vụ 02.2019 PDF

Thư Mục Vụ 01.2019 PDF

Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn