01

 

Thứ Sáu.  THÁNH TÊ-RÊ-SA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU

Is 66,10-14c; Mt 18,1-5.

02

 

Thứ Bảy. Các Thiên thần hộ thủ.

Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.

03

+

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.

04

 

Thứ Hai. Thánh Phanxico Assisi

Gn 1,1-2,1.11; Lc 10,25-37

07

 

Thứ Năm. Đức Mẹ Mân Côi

Ml 3,13-20a; Lc 11,5-13.

10

+

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30.

11

 

Thứ Hai. Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII

 Rm 1,1-7; Lc 11,29-32

15

 

Thứ Sáu. Thánh Têrêsa thành Avila.

Rm 4,1-8; Lc 12,1-7

16

 

Thứ Bảy. Thánh Ma-ga-ri-ta Maria Alacoque.

Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12

17

+

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

Chúa Nhật Thế Giới Truyền Giáo

Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45

18

 

Thứ Hai. THÁNH LU-CA

2 Tm 4,10-17; Lc 10,1-9

22

 

Thứ Sáu. Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II

Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59.

24

 

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52..

28

 

Thứ Năm. THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA.

Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.

31

 

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

Đnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34

Chiều: Lễ Vọng CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng