Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

01

 

Thứ Sáu.  THÁNH TÊ-RÊ-SA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU

Is 66,10-14c; Mt 18,1-5.

02

 

Thứ Bảy. Các Thiên thần hộ thủ.

Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.

03

+

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.

04

 

Thứ Hai. Thánh Phanxico Assisi

Gn 1,1-2,1.11; Lc 10,25-37

07

 

Thứ Năm. Đức Mẹ Mân Côi

Ml 3,13-20a; Lc 11,5-13.

10

+

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30.

11

 

Thứ Hai. Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII

 Rm 1,1-7; Lc 11,29-32

15

 

Thứ Sáu. Thánh Têrêsa thành Avila.

Rm 4,1-8; Lc 12,1-7

16

 

Thứ Bảy. Thánh Ma-ga-ri-ta Maria Alacoque.

Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12

17

+

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

Chúa Nhật Thế Giới Truyền Giáo

Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45

18

 

Thứ Hai. THÁNH LU-CA

2 Tm 4,10-17; Lc 10,1-9

22

 

Thứ Sáu. Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II

Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59.

24

 

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52..

28

 

Thứ Năm. THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA.

Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.

31

 

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

Đnl 6,2-6; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34

Chiều: Lễ Vọng CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng