Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

01

+

Thứ Bảy.  THÁNH MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA

Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21

05

+

CHÚA NHẬT II GIÁNG SINH

Sir.24, 1-2.8-12; Eph 1,3-6. 15-18;  Gioan 1,1-18

06

 

Thứ Năm. Lễ HIỂN LINH

Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

07

 

Thứ Sáu. Thánh Valentin

S1 Ga 5,5-13; Lc 5,12-16.

09

+

CHÚA NHẬT.  CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA,

 Is 40,1-5.9-11; Tt 2,11-14;3,4-7; Lc 3,15-16.21-22.

16

+

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.

Is 62,1-5; 1 Cr 12,4-11; Ga 2,1-11.

21

 

Thứ Sáu. Thánh A-nê, Trinh nữ

1 Sm 24,3-21; Mc 3,13-19.

23

+

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1 Cr 12,12-30; Lc 1,1-4;4,14-21.

24

 

Thứ Hai. Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô, Giám mục

2 Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30

25

 

Thứ Ba. LỄ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI

Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22); Mc 16,15-18

26

 

Thứ Tư.  Thánh Ti-mô-thê-ô và Thánh Ti-tô.

 2 Tm 1,1-8 (hoặc Tt 1,1-5); Lc 10,1-9

27

 

Thứ Năm. Thánh An-ge-la Me-ri-ci

2 Sm 7,18-19.24-29; Mc 4,21-25

28

 

Thứ Sáu.  Thánh Tô-ma A-qui-nô

2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Mc 4,26-34.

30  

+   

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

Gr 1,4-5.17-19; 1 Cr 12,31-13,13;Lc 4,21-30.

31

 

 Thứ Sáu. Thánh Gioan Bosco

2 Sm 15,13-14.30;16,5-13a; Mc 5,1-20

Thánh Lễ Tất Niên: Is 63,7-9; 1 Cr 1,3-9; Lc 1,39-55