01

+

Thứ Bảy.  THÁNH MA-RI-A, MẸ THIÊN CHÚA

Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21

05

+

CHÚA NHẬT II GIÁNG SINH

Sir.24, 1-2.8-12; Eph 1,3-6. 15-18;  Gioan 1,1-18

06

 

Thứ Năm. Lễ HIỂN LINH

Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12

07

 

Thứ Sáu. Thánh Valentin

S1 Ga 5,5-13; Lc 5,12-16.

09

+

CHÚA NHẬT.  CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA,

 Is 40,1-5.9-11; Tt 2,11-14;3,4-7; Lc 3,15-16.21-22.

16

+

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.

Is 62,1-5; 1 Cr 12,4-11; Ga 2,1-11.

21

 

Thứ Sáu. Thánh A-nê, Trinh nữ

1 Sm 24,3-21; Mc 3,13-19.

23

+

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1 Cr 12,12-30; Lc 1,1-4;4,14-21.

24

 

Thứ Hai. Thánh Phan-xi-cô Sa-lê-si-ô, Giám mục

2 Sm 5,1-7.10; Mc 3,22-30

25

 

Thứ Ba. LỄ THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI

Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22); Mc 16,15-18

26

 

Thứ Tư.  Thánh Ti-mô-thê-ô và Thánh Ti-tô.

 2 Tm 1,1-8 (hoặc Tt 1,1-5); Lc 10,1-9

27

 

Thứ Năm. Thánh An-ge-la Me-ri-ci

2 Sm 7,18-19.24-29; Mc 4,21-25

28

 

Thứ Sáu.  Thánh Tô-ma A-qui-nô

2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17; Mc 4,26-34.

30  

+   

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

Gr 1,4-5.17-19; 1 Cr 12,31-13,13;Lc 4,21-30.

31

 

 Thứ Sáu. Thánh Gioan Bosco

2 Sm 15,13-14.30;16,5-13a; Mc 5,1-20

Thánh Lễ Tất Niên: Is 63,7-9; 1 Cr 1,3-9; Lc 1,39-55