„Absolôm con ơi, con ơi! Phải chi cha chết thay cho con!!!” (Samuel II: 19, 1)
Đây là tiếng than đau thương đến xé lòng của vua Davit khóc đứa con bất hiếu đã làm loạn, phản lại cha mình, vừa mới bị bộ hạ của mình là Yôab giết…

Xem tiếp ...