Họp mặt giới trẻ 23.10.14 - 25.10.14
Họp mặt Mùa Thu của Giới trẻ vùng Trung và Tây Nam Đức 2014

Qua cuộc họp mặt tại Đại Hội Giới Trẻ ngày 12 đến 14 tháng 9 vừa qua tại Nothgottes, nhiều bạn trẻ đã viết thư yêu cầu được tiếp tục họp mặt. Vì vậy cha tuyên úy…

Xem tiếp ...

1. Cộng đoàn Frankfurt đã bầu lại Ban Đại Diện. Ban Đại Diện có nhiệm vụ cùng với cha Tuyên Úy làm thăng tiến Cộng Đoàn Dân Chúa trong đời sống tâm linh đạo đức, thể hiện qua đời sống bí tích và qua các sinh hoạt được gọi là…

Xem tiếp ...