Tĩnh Tâm Tuần Thánh

Flörsheim Gründonnerstag 28.03.2024

Flörsheim Karfreitag 29.03.2024

Flörsheim Karsamstag 30.03.2024

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

Nhà thờ St. Gallus

Hauptstraße 28, 65439 Flörsheim

16g00 Giải tội + Giảng Thuyết

17g00 Thánh lễ có nghi thức rửa chân

17g00 Giải Tội + Giảng Thuyết

18g00 Suy tôn thánh giá

16g00 Giảng thuyết

17g00 Giải tội

18g00 Thánh lễ Phục sinh + Rửa tôi người lớn

Cuối năm nay mọi cộng đoàn thuộc Giáo phận Limburg sẽ bầu lại Bầu Ban Đại Diện (BĐD). Các Cộng đoàn Việt nam Vùng Trung và Tây Nam Đức sẽ bầu lại BĐD vào khoảng từ tháng 10 đến tháng 11 năm nay tùy theo ngày mà Cha Tuyên Úy cho bầu. Riêng Cộng đoàn Frankfurt sẽ bầu vào ngày lễ Cộng đoàn chúa nhật 19.11.2023. Xin quý ông bà và anh chị em vì tinh thần trách nhiệm chung đối với cộng đoàn hãy cố gắng đi tham dự thánh lễ ngày hôm đó và bầu lại BĐD mới để tiếp tục điều hành cộng đoàn. Vì chúng ta không có danh sách chính thức với đầy đủ địa chỉ nên chúng ta không thể bầu “Online” mà chỉ bầu được duy nhất vào ngày ghi ở trên. BĐD sẽ thành lập Ban Bầu Cử để điều hành cuộc bầu cử và để cho những ai muốn hy sinh ra giúp cộng đoàn có thể xung phong ra ứng cử và gửi họ và tên cùng địa chỉ về Ban Bầu Cử trước.

TM BĐD CĐ Frankfurt

Nguyễn văn Đoán