Nhận được tin bà Cố Lucienne Đinh Thị Hương về với Chúa ngày 22.02.2015 hưởng thọ 95 tuổi tại Trembley-en-France Pháp Quốc , Cộng Đoàn Công Giáo vùng Trung và Tây Nam Đức xin thành kính phân ưu cùng cha Giuse Nguyễn Trung Điểm.

Xin Chúa đón nhận Bà Cố vào Nước Chúa và an ủi mọi người trong gia quyến của cha. Chúng con xin đóng góp lời kinh của chúng con vào với lời kinh của gia đình cha.

Thành Kính Phân Ưu.

T/m cộng đoàn

Lm Dominik Trần Mạnh Nam

Cao_pho_ba_co_Lucienne_Dinh_Thi_Huong.pdf